Lễ hội cà phê Buôn Mê Thuật. Liên hoan văn hóa Tây Nguyên.