Tỉnh An Giang, Ngày hội văn hóa thể thao đồng bào Chăm